מרכז מידע

055-5590513

דואר אלקטרוני

cccbt.ar@gmail.com

טלפון:

טלפון ראשי :055-5590513
כנרת וסטמן: 050-3772141
גיורא ענבר: 053-7425414

כתובתנו :

גבעת חביבה

דואר אלקטרוני :

cccbt.ar@gmail.com

שמרו איתנו על קשר